CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

   Thiết bị mạng (2)
   Thiết bị viễn thông (1)
   Modem (2)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(6/18/2007)
   Tổng truy cập:(114,736)
   Sản phẩm: (5)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Modem Truyền số liệu RAD ASMi-52
Tổng lượt truy cập: 7647 - Cập nhật: 11/3/2007 11:26:00 PM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 400*300*150 mm
Trọng lượng: 1 kg

Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Tiên Tiến

  • Đại diện doanh nghiệp: Nguyen Van Binh
  • Địa chỉ e-mail: hai209@hn.vnn.vn
  • Địa chỉ: 24 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng - Vietnam
  • Số điện thoại: 0913241515
  • Số Fax: 0313.745964
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

1. §Æc ®iÓm:

Modem ASMi-52 truyÒn d÷ liÖu trªn đường SHDSL víi c¸c tèc ®é kh¸c nhau. Nã tÝch hîp c«ng nghÖ TC-PAM , kÐo dµi cù ly truyÒn dÉn ë tèc ®é cao h¬n vµ xa h¬n. Modem nµy còng ®¸p øng ®­îc  nhu cÇu truyÒn dÉn d÷ liÖu tèc ®é cao gi÷a c¸c ng­êi dung trong m¹ng xÝ nghiÖp. C¸c øng dông ®iÓn h×nh bao gåm kÕt nèi ®« thÞ, c¸c tiÖn Ých, m¹ng c«ng ty.

·        Modem ho¹t ®éng trªn 2 d©y nªn cã thÓ phï hîp víi bÊt cø h¹ tÇng c¸p ®ång nµo

·        T­¬ng thÝch víi c¸c bé lÆp SHDSL nªn cã thÓ dïng ë kho¶ng c¸ch xa

·        Sö dông m· ®­êng d©y TC-PAM ®Ó kÐo dµi d¶i c«ng t¸c ®Õn 9.5 Km mµ kh«ng cÇn bé lÆp

·        Cung cÊp chuÈn ®o¸n bao quat bao gåm t¹o loop, gi¸m s¸t thùc hiÖn trªn SHDSL vµ E1.

·        §é tin cËy cao trªn ®­êng d©y chÊt l­îng kÐm vµ can nhiÔu

·        CÊu h×nh tù ®éng cho phÐp l¾p ®Æt Plug-and-Play

·        KÕt nèi qu¶n lý tíi bé Standalone th«ng qua V.24/RS232 dïng giao thøc SLIP, cæng Ethernet ngoµi Band hoÆc timeslot chØ ®Þnh khi dïng cæng E1

2. §Æc tÝnh kü thuËt:

·        C«ng nghÖ ®­êng d©y: Sö dông c«ng nghÖ SHDSL, kÕt nèi LAN-to-LAN, phï hîp chuÈn ITU-T G.991.2 vµ ETSI 101524

·        ChÕ ®é ho¹t ®éng: Song c«ng trªn c¸p xo¾n 2 d©y; cù ly ho¹t ®éng 7 km

·        Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu: Tíi 2.3 Mbps (cã thÓ n©ng cÊp tíi 4.6 Mbps tuú chän), cã kh¶ n¨ng thay ®æi theo b­íc nx64 Kbps

·        Giao diÖn DTE: G.703/G.704, 120 Ohm c©n b»ng, RJ45 (cã kh¶ n¨ng hç trî 01 cæng Ethernet Bridge 10/100BaseT tuú chän)

·        B¶o vÖ ®iÖn ¸p cao: Cã m¹ch b¶o vÖ ®iÖn ¸p cao tu©n theo chuÈn ITU-T K.21 vµ UL 1950

·        Cæng ®iÒu khiÓn: V.24/RS-232DTE 9 ch©n, kiÓu D, Female

·        Nguån ®iÖn: §¸p øng ®­îc c¶ 2 nguån AC/DC: 100-240VAC vµ -(48-60)VDC

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 5 .Trong tổng số: 5 Trang tiếp: 1
MODEM/ROUTER ADSL2/2+ TENDA TED8620R+

 
TWL5400R: WLAN/ROUTER/WAN cự ly xa
3  VND/Bộ
 

Modem Truyền số liệu RAD ASMi-52

 
Modem ADSL2+ 4 cổng/USB Model Tenda TED8640R

 

TWL5401A: Internet không dây ngoài trời
12  VND/bộ
 
Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2019 |