CÔNG TY CỔ PHẦN HÀO KHÍ ĐÔNG A

   Dầu nhờn (4)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(8/23/2010)
   Tổng truy cập:(137,443)
   Sản phẩm: (4)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)
My status


Dầu động cơ Total Rubia B40, 50( HD 40, 50); CC/SC
Tổng lượt truy cập: 6861 - Cập nhật: 8/28/2010 11:18:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 1*1*1 mm
Trọng lượng: 185 kg

Công ty cổ phần Hào Khí Đông A

  • Đại diện doanh nghiệp: Trần Quang Bách
  • Địa chỉ e-mail: bachhacipco@yahoo.com
  • Địa chỉ: Số 206 Chiến Thắng - Văn Quán -  - Quận Hà Ðông -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 04.66750001
  • Số Fax: 04.33534453
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

                       RUBIA B               

 

DAÀU ÑOÄNG CÔ DIESEL

 
 

 


·         Duøng cho taát caû caùc ñoäng cô Diesel huùt khí thoâng thöôøng, tröø khi coù yeâu caàu ñaëc bieät do nhaø cheá taïo ñoäng cô quy ñònh.

 

       
   
 
   
 

 

 


·         API CC / SC                                          

·         MIL - L - 2104 B

 

ÖU ÑIEÅM CUÛA SAÛN PHAÅM

 
 

 

 


·         Daàu nhôøn ñôn caáp

·         Chæ soá ñoä nhôùt cao

·         Laøm saïch maùy vaø choáng ñoùng caën

·         Ñoä oån ñònh cao khi vaän haønh

·         Tính naêng choáng maøi moøn, choáng aên moøn, choáng gæ seùt, choáng oxy hoùa, choáng taïo boït

·         Haøm löôïng tro thaáp

 

 

 

 

RUBIA B

Ñôn vò

Caáp SAE

 

 

40

50

 

Tyû troïng ôû 150C

Ñoä nhôùt  ôû 400C

Ñoä nhôùt  ôû 1000C

Chæ soá ñoä nhôùt

Ñieåm chôùp chaùy Cleveland

Ñieåm ñoâng ñaëc

 

Kg/m3

mm2/s

mm2/s

-

0C

0C

 

895

150

15.5

100

230

-10

 

900

220

20

95

240

-10

 

         

Caùc thoâng soá kyõ thuaät treân ñaïi dieän cho caùc giaù trò trung bình                                                                                                                                                  

 

Baûn thoâng soá kyõ thuaät

51799/A, A/R 51299/A

Sept 99

TLV 15 Dec 04

 

 

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 4 .Trong tổng số: 4 Trang tiếp: 1
Dầu động cơ Total Rubia B40, 50( HD 40, 50); CC/SC

 
Dầu động cơ đa cấp Total Rubia C Plus 15w40; 20w50-CD
123.454  VND/Lít
 

Dầu động cơ đa cấp Total Rubia XT 15w40; 20w50 - CF4
12.345  VND/Lít
 
Dầu động cơ đa cấp Total Rubia Tir 6400 15w40; 20w50 - CH4
12.345  VND/Lít
 

Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2022 |