CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HÓA NAM ĐỊNH.


   Thông tin

   Ngày tham gia:(3/14/2003)
   Tổng truy cập:(154,986)
   Sản phẩm: (37)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Thông tin giới thiệu

   

  Công ty Cổ phần Sinh Hoá Nam Định

  Công ty TNHH Sinh hoá Nam Định được thành lập ngày 07/01/1997, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sinh hoá Nam Định ngày 02/08/2001.

  Công ty chuyên sản xuất chế phẩm sinh học- Vi sinh vật xử lý hầm cầu vệ sinh, các chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm, phân vi sinh và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Hàng hoá do Công ty sản xuất có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, chủng loại phong phú, giá thành hợp lý, được đông đảo người tiêu dùng mến mộ. Sản phẩm MicrôPHỐT là chế phẩm nổi tiếng, đứng hàng đầu về vi sinh vật được chuyển hoá lưu thông trên thị trường, có tiếng vang lớn trên toàn quốc, được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng lấy làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam năm 2003. Các sản phẩm của Công ty đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng.

  Cùng hợp tác đầu tư khoa học với Công ty có các cố vấn kỹ thuật là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành hoá chất, vi sinh giàu kinh nghiệm thực tế thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và đội ngũ kỹ sư trẻ nhiệt tình, năng động, làm việc theo phương châm "Lấy chất lượng làm thước đo uy tín"

  Hòa cùng nhịp điệu phát triển của đất nước, trong những năm qua Công ty đã tồn tại và phát triển vững chắc với sự hỗ trợ nhiệt tình của  các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên . Trong đó phong trào áp dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ cuộc sống của nhân dân, góp phần gìn giữ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp thực sự là then chốt giúp cho Công ty đạt được những thành tựu mong muốn.

  Víi nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc trªn, C«ng ty Cæ phÇn Sinh Ho¸ Nam §Þnh ®· vinh dù được c¸c Bé, UBND TØnh, Së, Ban, Ngµnh tõ Trung ­ư¬ng ®Õn ®Þa ph­ư¬ng vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c trao tÆng nhiÒu phÇn th­ưëng cao quý liªn tôc tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2007:

  - C«ng ty được Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ trao tÆng gi¶i th­ưëng ChÊt l­ưîng ViÖt Nam 4 n¨m liÒn 1999, 2000, 2001, 2002; Cóp Sen Vµng 2002 vµ Cóp vµng v× sù nghiÖp xanh n¨m 2002.

  - N¨m 2003, C«ng ty l¹i vinh dù ®­ưîc­ Bé C«ng nghiÖp trao tÆng cóp Thư­¬ng hiÖu vµng. Gi¸m ®èc C«ng ty còng ®­ưîc Bé trao tÆng ch©n dung B¹ch Th¸i B­ëi.

  - N¨m 2005 Côc Së H÷u trÝ tuÖ trao tÆng C«ng ty cóp Vµng th­ư¬ng hiÖu ViÖt vµ n¨m 2006.

  - N¨m 2006 Uû ban Trung ­ư¬ng héi Doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam trao tÆng Gi¶i th­ëng Sao vµng ®Êt ViÖt cho s¶n phÈm MicrôPHỐT.

  - N¨m 2007 s¶n phÈm MicrôPHỐT ®¹t Nh·n hiÖu c¹nh tranh næi tiÕng.

  - N¨m 2008 s¶n phÈm MicrôPHỐT ®· ®¹t gi¶i th­ưëng s¶n phÈm dÞch vô Thư­¬ng hiÖu ViÖt Héi nhËp WTO.

   

  Host unlimited photos at slide.com for FREE!  - THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN ĐƯỢC IN TRÊN TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY, ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CẢ NƯỚC

  "Uy tín chất lượng" là hành trang, là phương châm hành động để Công ty vững bước tiến vào thế kỷ XXI.

  Quý II năm 2006, Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận QUACERT cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 9001 : 2000.

     

   

   


Liên hệ

  • Loai hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

  • Năm thành lập: 1997

  • Số tài khoản + Ngân hàng: 3203201.001750 Chi nhánh NH NN & PT NT khu CN Hoà xá tỉnh Nam Định

  • Mã số thuế: 0600291047

  • Người đại diện doanh nghiệp: Trần Thị Tuyết - Giám đốc

  • Địa chỉ liên hệ: Số 347- Trần Nhân Tông - Thành Phố Nam Ðịnh - Nam Định - Vietnam

  • E-mail: sinhhoand@yahoo.com.vn

  • Phone: 0350.3858355

  • Fax: 0350.3857959

Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2024 |